خـُـدا و مــَـن

اگـر رفیق شفیقی درست پیـمان بـاش

خـُـدا و مــَـن

اگـر رفیق شفیقی درست پیـمان بـاش

خـُـدا و مــَـن

هَمه عاشقان بشارت که نمانَد این جدایی
برسد وصالِ دولت بکند خـُدا خدایی
ز کرم‍ مزید آیـد دو هزار عید آید
دو جهان مرید آید تو هنوز خود کجایی..

طبقه بندی موضوعی
آخرین مطالب
پربیننده ترین مطالب
محبوب ترین مطالب

۱۶ مطلب در خرداد ۱۳۹۳ ثبت شده است

قـالـب جـَـدیــد بـه اِنتـخـابِ گــودزیــلایِ خـانـه ی مـا

:|

بـه زیبـایـیِ ِ چـشـاتـون ببـشـخیـن

 • io

بخش اَوَلِ پیشنهــادَمـ بـرا آدَمـایِ اوکـِـی..


پیـاده اَز کنــارِ یـه مــاشیـن رَد شدیـــن ، حتــمن 

یـالا  بگیــن../!


بخـش دومـ

شـماهـایـی کـه خـونـه مجـردی نـداریــن یــا حـال نمیـکنیـن تـو خـونه

کنــار جــاده

تـو مــاشیــن

اونــمـ پــرایـد

اونــمـ کنــار بـرج هــایِ مسکــونـی

اونـمـ صنــدلـی هـای جلـو

اَصلـن جـایِ خـوبـی واسـه ..../!    نیــس!..


بریــد لااقـل تـو جـاده خــاکــی..انـحـرافی ..چیـزی..

 چنــ نــفـر به علــت تـــهــوع شدیـــد بـه ICU  و CCU فـرستـاده شدن ..

 • io

اِمــروز هــَـمـه خـوشـحـالـَـن

چـه اونــایـی کـه هـَـمـ راهِ مـَـن هـَـستـَن

چـه اونـایـی کـه مـن واسشــون پیــشنهــــاد دارَمـ :دی


کیـه که اَز تـولـدِ اِمـامِ زمـانـِـش شـاد نـبـاشـه ؟!

فدای شما آقـا ..

 • io

همیــن سیــاهـــیِ تـوســـت کـه 

همیـــشـه 

خــریـدارِ اَشـــکهــایِ گــران قیــمت من اَست .. 


+چـادرمـ! .. چنــدیـست بـازارت پـُـر رونـق شــُـده!

:(

 • io

" آقــایِ همـسـَـر نیــامـَـده هنـوز "

 

فعلــن پســرکـِ تـنهـاسـت ..


امــا گـاهـی قلمـمـ هوایـش را میکنــد .. 

 • io
خــانـومــایـی کــه قدتـــون بیــش اَز حـَـد کــوتـاهــه ..!

ایــن کـَـفشایِ پــاشـنه بــوق سـانتــی 
پشــت فــرمـون مـاشیــن مــوثـر نیــس

خــواهرانــه پیشنــهاد میکنــَـمـ
یــه بالشتــی چیــزی بذاریــن .. نزنیـــن ملــت رو نـاکار کنیــن  :|:|
 • io

یه خــبـرنـامــه همیــنجــوری ایـمیـل خبــری میــداد

اِسپمــ کــَـرده بــودَمـِـش

عنــوانِ  اِسپــمایِ جدیــد نـــوشتــه :


عـَـکـسـایِ اونـجوری :|:|:|:|:|

:|:|:|:|

:|:|:|

:|:|

:|

+هـَـک کردَنـش.. یـا فـک کـَـرده اَز اِسپـم دَرمیـارَمــش :|

 • io

آدمای قد بلند رو واسه خودشون دوست داشته باشید

نه به خاطر اینکه دستشون به کابینت های بالایی میرسه !ادامـه مـطالـب در ... 
http://divare-majazi.blog.ir

+عــامـو عــالیِ ایــن!! 
:دی
 • io

چـارلـی چـاپلیـن یـه حــرف فــوق الـعـاده ای به دُخـدرش میــگه :


بــرهنــِـگـی

بیـمـاریِ عـصـری مـا  ست.. 

بـه گــُـمـانِ مــَـن تـَـنِ عـُـریـانِ تــو اَز آنِ کســی سـت که

روحــِ عـُـریـانـَـش اَز آنِ تـوســت .. +عجیــب دُرُس گــُـفتـه اَزون زَمــان

 • io

اِنتــهـایِ پــاشنــه یِ خـانـومه دیــده نمیــشد :|

خــُدایـا بـه اینـا کــُـمک کـن بدبختـن .. 

 • io


مـَـن و آقــایِ هـَـمـسـَـر

شـَـب بــارونی

زیــرِ چـَـترِ دستــاش 

:x


 • io

پـسـره اِنقــَـد کـه سَـکـ و صورتــش صــاف و صـوف بــود

یه لحظــه میـخواسـتـَـمـ بـ لباسـش دس بزنــَمـ قیمــت بپرسـمـ |:


آدَمـ مصنـوعـی|:

 • io

 صـَـفـَـحـاتِ مـُـستـقل کـامـِـل شـُـد!

 • io

نـمدونــَـمـ دِرَختـایِ مـونثِ کـشـوَرِ مـا فقـط

کـِـرمــ دارَن


یـا جاهـایِ دیگـه همـ؟

|:


+کرمـ اَز خودِ درختـه! انقَ مظلـومـ نمایـی همـ میکنـن

 • io

واســَـمـ سـوالـه

اونـــی که اَز امـریــکا - Fremont

اومــده بلاگــ مــَــنـو دیــده چــقـد بیــکاره؟

 • io

جدیـدن

به خیلیـــا

 کمـ کمـ باس گــفت

دخدر خــوب

پســَـر خـوب

بیــنِ رُفـقـــا 

یکـی دوتــا هـَـمجــنس ِ  خودِت داشــده باشـ

واسـه روزِ مـَـبادا

 • io