خـُـدا و مــَـن

اگـر رفیق شفیقی درست پیـمان بـاش

خـُـدا و مــَـن

اگـر رفیق شفیقی درست پیـمان بـاش

خـُـدا و مــَـن

هَمه عاشقان بشارت که نمانَد این جدایی
برسد وصالِ دولت بکند خـُدا خدایی
ز کرم‍ مزید آیـد دو هزار عید آید
دو جهان مرید آید تو هنوز خود کجایی..

طبقه بندی موضوعی
آخرین مطالب
پربیننده ترین مطالب
محبوب ترین مطالب

۱۲ مطلب با موضوع «مثبـتِ بـا حجـاب» ثبت شده است


رضاخـان هم اگــر می دید با چادر چه زیبـایــی 

 جهــان پُر می شد از قانـون ِ چــادُر های اجبــاری!..
+ پَساپس ، روزمون و عید همه رو تبریک‍ میگم‍ !!

 • io


+ پُـستِ قدیمـی

تکرارش چقــــدر شیرینــه..

(:

 • io


- واای چجوری تو تابستون چادُر سیاه سرتون میکُنین ؟؟

+ همونجوری که شما تو زمستون ساپورت پاتون میکنین !


من دیگه حرفی ندارم‍

 • io

- وَقتـی چادُر سَرَم‍  نیس فکـ میکنـم‍ هیچی تنم‍ نیس

= آره آره منم‍ همینطورم‍ـ!!


+ حِس مُشترکـِ هَمه ما دُخترخانومای چادری(:

++ تاحالا چندین بار این دیالوگـ رو داشتم‍ 

+++ طرح از:  خودَم

 • io

چــادُر ســاده می پــوشــَمـ مث مـامانـَـمـ میشمــ(:


:x+ قربـون صدقـه های مامان از چشــاش همـ معلـومـ میشه .. (:

:x

 • io

دلبستگــی ای که بــه چـــادُر هــامـ دارَمـ 

بـه روســری هــا و شــال هــامـ ندارَمـ 

:|:دی


+البته الان قیمت خیلی بیشتـــره.. نزدیک 200 ...

++مقایســه رو فقـد اُناث دَرک میکــُـنن!

 • io

محجبــه و چــادُری بـودَن

دَر مـواجهه با آدَمـایِ مـریض

گـاهی به شدت دردســر سازه...+یـازهــرا

++خیـلی نـاراحـت...

:(

 • io
خــُـدا دوسـِـدون داره کـه اومـَـدیـن مـَـراسـِمـ

پـس پیشنهــاد میکنمـ

گنـد نـزنیــن بـه اینهمــه محبــت بی دَریـغ کـه لایـقش نیستیــن و فقط اون میتـونه ایـن لطـف رو دَر حـَـقـتون بـُـکنـه .. 

اینـا ادب نیـس در برابــرِ اون بالائـی!

مـا از حق خودِمـون می گذریـمـ کـه اِنقـده آلودِگـی تصویـری واسمـون ایجـاد میکنیــن

والاع :|+مخـاطـَـبـَـمـ هـَـمـونـا کـه همیـشه واسشـون پیشنهـاد دارَمـ!

++بـی اَعصـاب

 • io

تـو یـه جـایـی مث تجریــش -حتـا- 

اَز وَقـتـی خودَمـ  یـادَمـ میـاد 

هـَـروخ کـه میرمـ 

اَنگشــت شــُـمـار شبیـه خـودَمـ میبینـَـمـ..

|:

مث آدَمـ فضـایـی هـا نیگــامـون میکنــن |:


+شهربازی ها و پارک ها و مرکز خریـد هـا ! جای خـود !

 • io

گاهــی که اصلــَـن حوصــِله ی پوشیـدَن لباسِ مــُـفصـَل نـــَداری

بیشتـــَـر قــَـدر چادُرِتـــو میدونی!


+شوخی با دوستِ هَمیشـِـگی اَم ... (:

 • io

همیــن سیــاهـــیِ تـوســـت کـه 

همیـــشـه 

خــریـدارِ اَشـــکهــایِ گــران قیــمت من اَست .. 


+چـادرمـ! .. چنــدیـست بـازارت پـُـر رونـق شــُـده!

:(

 • io

چـارلـی چـاپلیـن یـه حــرف فــوق الـعـاده ای به دُخـدرش میــگه :


بــرهنــِـگـی

بیـمـاریِ عـصـری مـا  ست.. 

بـه گــُـمـانِ مــَـن تـَـنِ عـُـریـانِ تــو اَز آنِ کســی سـت که

روحــِ عـُـریـانـَـش اَز آنِ تـوســت .. +عجیــب دُرُس گــُـفتـه اَزون زَمــان

 • io