خـُـدا و مــَـن

اگـر رفیق شفیقی درست پیـمان بـاش

خـُـدا و مــَـن

اگـر رفیق شفیقی درست پیـمان بـاش

خـُـدا و مــَـن

هَمه عاشقان بشارت که نمانَد این جدایی
برسد وصالِ دولت بکند خـُدا خدایی
ز کرم‍ مزید آیـد دو هزار عید آید
دو جهان مرید آید تو هنوز خود کجایی..

طبقه بندی موضوعی
آخرین مطالب
پربیننده ترین مطالب
محبوب ترین مطالب

۷۱ مطلب در تیر ۱۳۹۳ ثبت شده است

یـه بـار

بــرا یـه دونـه اَز 

همــه ی فـایـل هـای وُرد رَمـز گــُذاشتـَـمـ

حـالا نمدونم چیــه ..

:|

هرچی رمــز اَز اَولِ حیــاتِ تکنـولـوژیــایی م داشتـمـ زدَمـ .. نشد ..

 • io

وَقـتـی خانومـ  "هـ" قــرار بود اسپــانســر همـه بچـه هـا باشـه واسه فیلـمـ کـُـره ای 

جواب اس ام اس نمیــده

و مجبـورَمـ دانلـود کنـمـ و حجمـ ترافیکـمـ بـه اَنـدازه یـه قسمـت مـونده .. |:


+اَگـه ببینمــش .. اگــه ....!

 • io

اِمـروز ظهــر (!) بـعد اَز دیدَنِ یکـی اَز همـان خواب هـای نچســب

خبــری تلفنـی بهمـ رسیـد کـه اِنـرژی ِ نداشتــه اَمـ رو تـامیــن کــرد..بـه عقـد کنــانِ رفیـقِ شفیق دعوت شدَمــــــــ(:


+بعد هم ناسزاهایـی درخور، نثـارش کردمـ که چرا افطـاری اومـد بروز نداد |: نامــرد

 • io

یـه مدتـه خـوابـایِ بـه شدَت وحشتنـاک +14 سال می بینـَـمـ

|:+اگه بدمـ فیلمنـامه کنن .. هونصد میلیون دلار می ارزه |: والاع

 • io

فرشتــه هـا 

بــرای هـَرکــاری 

مـی آیـَند...


فرشته-در


... Recording 
...Everything 

....whether nice or 

 • io


شیعیــان ما به اندازه ی آب خوردنـی ما را  اگر بخواهند دعا می کنند و فرج ما می رسد...

منبع: شیفتگان حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف و برکات حضرت ولی عصر -عجل الله تعالی فرجه الشریف ( حکایات کتاب عبقری الحسان )

+آقـاجـان .. چرا ایـن صحبـت رو کردیــن؟ چرا؟؟ :((

 • io

جنـاب مسیـحااِشـراقی

هـر هدفـی یـا دلیلـی برای ننـوشتـن داریـد محتـرم! (:

با تمامـ آرزوهـایِ خوب براتـون

اُمیــد دارَمـ بـرگردیـن تـا اَز قلمـ گیـرا و مطالـب جالـب توجـه تون دوبـاره لذَت ببریـمـآقـا محسـن

دقیقن همونجـوری که شما گفتیــن مـا کنکـوریـا و خیلی از روزه دارا شدیـمـ شبیـه الکتـرون هـا اونم الکتـرون های یـه گـازِ نجیــب!! (:

که حتـی با وجـودِ عنصـرهای گروه اَولـی هـَمـ واکنـش بــِده نیستیـمـ!

عجبــا..

 • io
خــُـدا دوسـِـدون داره کـه اومـَـدیـن مـَـراسـِمـ

پـس پیشنهــاد میکنمـ

گنـد نـزنیــن بـه اینهمــه محبــت بی دَریـغ کـه لایـقش نیستیــن و فقط اون میتـونه ایـن لطـف رو دَر حـَـقـتون بـُـکنـه .. 

اینـا ادب نیـس در برابــرِ اون بالائـی!

مـا از حق خودِمـون می گذریـمـ کـه اِنقـده آلودِگـی تصویـری واسمـون ایجـاد میکنیــن

والاع :|+مخـاطـَـبـَـمـ هـَـمـونـا کـه همیـشه واسشـون پیشنهـاد دارَمـ!

++بـی اَعصـاب

 • io

تـو یـه جـایـی مث تجریــش -حتـا- 

اَز وَقـتـی خودَمـ  یـادَمـ میـاد 

هـَـروخ کـه میرمـ 

اَنگشــت شــُـمـار شبیـه خـودَمـ میبینـَـمـ..

|:

مث آدَمـ فضـایـی هـا نیگــامـون میکنــن |:


+شهربازی ها و پارک ها و مرکز خریـد هـا ! جای خـود !

 • io
خیــــلی وَقـتــا - نقریبــن همیشه -  روحیــه ی هــُـل ندادن دیگــرون دَر مـَـن

بـه ضررمـ تمـومـ شــُـده ..

:|

+ منجر به مجـروح شدَن یـا خفگـی یـا آسیـب هـای دیـگر .. :|

 • io
+کلیـدَ ست..

و دیگــر هیچ ...

 • io

و من هنوز و تا همیشه به همین یک آیه دلخوشم :


 “بندگانم را آگاه کن که من  ی مهربانم !” .


+ )):

 • io

همیـــن شــَب


بهتــر اَز هـزار مـاه اَست!


خیرمن الف شهر+شایـَد بایستـی واسه بضـی آدَمـا حساب کرد ..

هزار ماه هرکودوم - به طور متوسط - 29 روزه

1000 ضرب در 29 = 29000


یک شب

بیســت و نـه هــزار شب

!

همیــن

 • io

نمیـدونـَمـ بایـد بگمـ جای شمـا خـالی یـا نـه ..


دیشب رفتیـمـ بـاغ مـوزه ی قصر ..

انصـافن قشنـگ سـاختن.. 

فقـط بـه خـاطـر خـاطرات عجیب و غمـ انگیـزمـ توی موزه ی عبـرت ( کمیتـه ی ضد خرابکاری ساواک ) 

احسـاس خفگـی می کردمـ .. 


اون آدَمـا.. رنـج و دَردِشـون رو اونـجـا بـاقی گــُذاشتن...+سیستـمـ فنـی تهویـه خـاموش بـود و واقعـن احساس میکردمشـون .. چهره هاشـون رو می دیدمـ ..

++اولیـن بار بود که یاد موزه ی عبرت افتـادَمـ ولی درواقع فرامـوشش کرده بودمـ .. ازون تجربـه ها پشیـمون نیستـمـ..

+++ دیشـب بـا همه خفقـانش .. مـاهِ بسیــــار زیبــایـی داشت (:

++++ اونجـا ازینـکه هنـوز دوربیــن ندارَمـ خیـــلی خیـلی افسـوس خوردَمـ..

 • io
خیــلی اوقــات ترجیــح میدَمـ سکـوت کنمـ
تـا حرف بزنـمــ..

یـا بنویسـَمـ..
+واکنش اَطـرافیــان اَصلن جالب نبوده و نیست .. 
متـاسفانـه ..

همیشه دوس داشتـمـ بتـونمـ کمـ حرف بزنـمـ و خـوب گـوش بدمـ..
 • io

آقـا

هیچــوقت نمی خواستــمـ ..


وَلـی...


گـِله می کنمـ پیــش خواهــرتــون ..

:(

 • io

اینــکـه آدَمـ

دلش بخــواد هیشــکی مـُزاحـمـ گریـه ش نشــه

یـه حق ِ ...


و اینکه اطرافیان درک کنن هم یه نعمتــه ...

 • ioقـــرآن

دَر همیـــن شـَب آمـَد!


قران-قدر


 • io

یــا کــَـنز الفقـــراء ...+خدایـا .. میدونـی که ..

مـاها فقیـــریمـ..

گنج ِ مـا هستـی..

:(

ثروتـمون تـویـی..

تــو..

 • io

یـامــن یــُدبـر الامرَ


اِلّا هــو • io